گنجمان 1: نسخه حافظ و رباعیات خیام

  • نسخه نفیس دیوان حافظ همراه با رباعیات خیام در صفحات میانی و انتهای نسخه
  • نسخه سلطنتی همراه با یادداشت فرزند اکبر شاه (مربوط به قرن دهم هجری)
  • خط: نستعلیق عالی
  • نوع کاغذ: کاغذ دولت آبادی
  • جلد: چرم با تکنیک معرق، سوخت و زرپوش
  • کاتب: عیشی
  • نسخه دارای یک نگاره به رقم قاسم­علی، و یک قطعه مرقع الصاقی مربوط به دختر جهانگیر شاه است.
  • نسخه دارای مهرهای سلطنتی است.
  • قرائت این نسخه با برخی از نسخه­های مشهور متفاوت است.

مشاهده صورتجلسه کمیته خرید منابع خطی